25.4.5 Soorten reacties

Je moet een aantal veel voorkomende soorten reacties kunnen herkennen.

Bij samenstelling of synthese wordt een verbinding gemaakt uit elementen.

Voorbeeld: de synthese van ijzer(III)oxide uit ijzer en zuurstof.

$$\mathrm{4\ Fe\ (s) + 3\ O_2\ (g) \to 2\ Fe_2O_3\ (s)}.$$

Ontleding of analyse is het omgekeerde van synthese: een verbinding wordt gesplitst in zijn elementen (of althans kleinere moleculen). Voor een ontleding heeft men meestal een energiebron nodig:

  • thermolyse: ontleding door warmte;
  • elektrolyse: ontleding door elektrische stroom;
  • fotolyse: ontleding door licht.

Voorbeelden

Thermolyse van kwik(II)oxide:

$$\mathrm{2\ HgO\ (s) \to 2\ Hg\ (l) + O_2\ (g)}.$$

Elektrolyse van gesmolten natriumchloride:

$$\mathrm{2\ NaCl\ (l) \to 2\ Na\ (l) + Cl_2\ (g)}.$$

(Volledige) verbranding is een reactie met zuurstof waarbij oxiden van de voorkomende elementen worden gevormd: H2O, CO2, SO2. De meeste verbrandingsreacties zijn sterk exotherm.

Voorbeeld

De verbranding van octaan (C8H18), het hoofdbestandsdeel van benzine.

$$\mathrm{2\ C_8H_{18}\ (l) + 17\ O_2\ (g) \to 8\ CO_2\ (g) + 18\ H_2O\ (g) + \text{warmte}}.$$

Neerslag van een zout bij het mengen van twee zoutoplossingen. Zie paragraaf 25.6.6.

Neutralisatie van een zuur en een base. Zie hoofdstuk 30.

Redoxreactie. Zie hoofdstuk 31.