35.4.1 Soorten evenredigheid

(1) Grootheid y is recht evenredig aan grootheid x als

$$\frac{y}{x} = C \; \text{is constant},$$

ofwel

$$y = C \cdot x$$

Grafiek: een rechte lijn, door punt (0, 0), met hellinggetal C.

Wanneer x vermenigvuldigd wordt met een factor, gebeurt dat ook met y.

(2) Grootheid y is omgekeerd evenredig aan grootheid x als

$$x \cdot y = \; \text{is constant}$$

ofwel

$$y = \frac{C}{x} = C \cdot x^{-1} $$

Grafiek: een orthogonale hyperbool.

Wanneer x vermenigvuldigd wordt met een factor, wordt y erdoor gedeeld.

(3) Grootheid y is kwadratisch evenredig aan grootheid x als

$$\frac{y}{x^2} = C \; \text{is constant}$$

ofwel

$$y = C \cdot x^2$$

Grafiek: een orthogonale parabool.

Wanneer x vermenigvuldigd wordt met een factor a, wordt y vermenigvuldigd met a2.