41.1.4 Gebeurtenissen

Een gebeurtenis (“event”) in kansberekening beschrijft een bepaalde verzameling uitkomsten. De kans van een gebeurtenis is gelijk aan de som van de kansen van de bijbehorende uitkomsten. Bij een homogene kansverdeling geldt dus:

$$P(\mathrm{gebeurtenis) = \frac{\text{aantal uitkomsten in de gebeurtenis}}{\text{aantal mogelijke uitkomsten}}}$$

Bij het werpen van een dobbelsteen, wat is de kans om minder dan drie ogen te gooien?

De gebeurtenis “minder dan drie ogen” bestaat uit de uitkomsten “één” en “twee”. Derhalve is

$P(\text{minder dan drie ogen}) = P(1) + P(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$

Wat is de kans om bij een standaardkaartspel van 52 kaarten een “plaatje” te trekken?

Elke kaart een kans van 1/52 om getrokken te worden. Twaalf van de kaarten zijn “plaatjes”. Dus geldt

$P(\text{plaatje} = 12 \cdot \frac{1}{52} = \frac{12}{52}= \frac{3}{13} \approx 23%$