3.4.4 Aerobe celademhaling 4: Elektronentransportketen of oxdatieve fosforylering

In de elektronentransportketen worden alle gevormde NADH, H+ en FADH2 omgezet in ATP. Dit proces speelt zich af ter hoogte van de binnenmembraan van de mitochondriën. Hier is ook zuurstof nodig!

De elektronentransportketen of oxidatieve fosforylering. Door reacties met NADH, FADH2 en vorming van water, gaat H+ door het membraan via actief transport. Door diffusie stormen deze ionen via ATP-synthase terug de cel in. Met de energie die dit oplevert, wordt ATP gevormd.

De FADH2, NADH en reacties waarbij water ontstaat leveren energie, waarmee H+ door het binnenmembraan van mitochondriën wordt gepompt tegen de protonengradiënt in (dus door actief transport). De H+ stroomt door diffusie terug door het membraan via ATP-synthase. De energie die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om ATP te vormen.

In deze video zie je de werking ATP-synthase in detail. Je hoeft deze details niet te kennen, maar het kan helpen om te begrijpen wat ATP-synthase doet:

De werking van deze transportketen kan vergeleken worden met een waterkrachtcentrale: energie (bijvoorbeeld uit de zon) wordt gebruikt om water omhoog te pompen. Vervolgens valt dit water via een waterval naar beneden. Door die stroming wordt een dynamo aangedreven, die weer energie opwekt (ATP-synthase is dan die dynamo).

Het uiteindelijke resultaat van deze volledige afbraak van glucose is volgende reactie:

6 O2 + C6H12O6 + 6 H2O→ 12 H2O + 6 CO2 met vorming van 30-32 ATP