32.1.1 Structuurformules

In de koolstofchemie kan men niet toe met eenvoudige molecuulformules zoals C2H6O. Het is van het grootste belang de precieze structuur te kennen. In een structuurformule worden de atomen en bindingen afzonderlijk weergegeven.

(Het is niet nodig om de gehele Lewisstructuur te tekenen; vrije elektronenparen worden meestal weggelaten. De atomen hebben vrijwel nooit een formele lading. Dus kunnen we toe met de vuistregels in nevenstaande tabel voor het aantal bindingen dat een atoom vormt.)

Structuurformules worden vaak afgekort.

  • Atomen verbonden aan waterstof worden weergegeven als –CH2–, –CH3, –OH, enz. “Saaie” ketens van koolstof en waterstof kunnen nog verder afgekort, bijv. –C3H7.
  • H-atomen die met koolstof verbonden zijn worden vaak geheel weggelaten.
  • Daarnaast kan men het bindingsstreepje van C–H ook weglaten; de lezer kan namelijk zelf bedenken hoeveel H-atomen nodig zijn. De C-atomen worden dan ook niet getekend, zodat alleen de bindingen als lijnstukjes worden getoond.

Voorbeeld: Elk van deze formules beschrijft de stof 6-chloro-2-hexanone.