21 Leerdoelen Dynamica

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

 • ontbinden van vectoriële grootheden volgens orthogonale assen
 • samenstellen van vectoriële grootheden in een vlak
 • traagheidsbeginsel
 • tweede wet van Newton, eenheid newton
 • het onafhankelijkheidsbeginsel bij meerdere krachten op eenzelfde voorwerp
 • actie en reactie
 • arbeid geleverd door een constante kracht die niet evenwijdig is met de verplaatsing
 • vermogen
 • grafische interpretatie van arbeid als oppervlakte onder de curve van de kracht als functie van de positie
 • arbeid geleverd door zwaartekracht
 • arbeid geleverd door de veerkracht
 • verband tussen arbeid en kinetische energie
 • wet van behoud van mechanische energie
 • gravitatiekracht
 • zwaartekracht, zwaarteveldsterkte (valversnelling), gewicht, potentiële energie in het zwaartekrachtveld
 • potentiële energie opgeslagen in een elastisch systeem
 • eenparige cirkelvormige beweging (ECB)
 • periode, frequentie, baansnelheid, hoeksnelheid van ECB
 • centripetaalkracht bij een ECB

In het vorige hoofdstuk werd de bewegingsleer, ofwel kinematica behandeld. Dit hoofdstuk richt zich op de andere pijler van de mechanica: de dynamica, ofwel de theorie van krachten. Krachten die uitgeoefend worden op een voorwerp bepalen hoe dat voorwerp zich beweegt.